§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa:
– zasady korzystania przez Klientów z Serwisu prowadzonego przez Drukarnię DPI,
– zasady zamawiania Towarów,
– zasady dotyczące zarządzaniem danymi Klientów,
– warunki reklamacji;
– odpowiedzialność Drukarni DPI.
2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2. Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. Drukarnia DPI – „DPI spółka cywilna Grzegorz Golaś, Maciej Piwko”, ul. Fabryczna 14, 53-609 Wrocław, NIP: 8982136566, REGON: 020751452, tel. +48 71 70 70 912.
2. Klient – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiający i nabywający Towar lub zamierzająca zamówić za pośrednictwem Serwisu wykonanie i nabyć Towar przygotowaną przez Drukarnię DPI,
3. Nabywca – Klient, który za pośrednictwem Serwisu złożył zamówienie wykonania i dostawy Towaru,
4. Towar – produkty komunikacji wizualnej oznaczone marką TAGATIC wykonywane na podstawie wzorów prezentowanych w Serwisie, lub, po spersonalizowaniu przez Klienta, pozbawione oznaczenia marką TAGATIC,
5. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu,
6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),
7. Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie Tagatic.com zarządzany przez Drukarnię DPI umożliwiający Klientom składanie zamówień wykonania i nabycia Towarów,
8. Umowa – umowa zawarta przez Klienta za pośrednictwem Serwisu umowa, na podstawie której Nabywca zamawia wykonanie i dostawę Towarów oraz nabywa wykonane Towary,
9. UODO – ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.),
10. UPAPP – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.z 2006 r. Nr 90 poz 631 z pózn. zm.),
11. UPWP – ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.)
12. USUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.),

§ 3. Warunki ogólne korzystania z Serwisu
1. Klient będący osobą fizyczną może korzystać z Serwisu, jeżeli posiada pełną zdolności do czynności prawnych.
2. Klient inny niż określony w ust. 1 może korzystać z Serwisu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
3. Klient korzysta z Serwisu przy użyciu urządzeń umożliwiających komunikację się z ogólnodostępną siecią teleinformatyczną (Internetem) z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania (przeglądarki internetowej), które spełniają następujące minimalne wymagania techniczne:
a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies
b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies
d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies; 3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
f) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie, Drukarnia DPI podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Drukarnia DPI zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych.
5. Korzystanie z Serwisu przez Klienta nie wymaga utworzenia konta w Serwisie. Utworzenie konta ułatwia składanie zamówień.
6. Aby utworzyć konto w Serwisie należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie.
7. W chwili utworzenia konta w Serwisie, między Drukarnią DPI a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca konta w Serwisie na czas nieoznaczony.
8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 7, może zostać wypowiedziana przez:
Klienta (bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów) poprzez złożenie oświadczenia Drukarni DPI w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w Serwisie lub pisemnie na adres Drukarni DPI,
Drukarnię DPI – naruszenia Regulaminu, zakończenia współpracy z danym Klientem,poprzez złożenie oświadczenia Klientowi w formie elektronicznej na jego adres e-mail wskazany Serwisie.
9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązanie tej umowy będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem konta z Serwisu
10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązanie tej umowy nie ma wpływu na prawa nabyte przez strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.
11. Dane wprowadzone przez Klienta przy tworzeniu konta w Serwisie można w każdym czasie zmienić za pośrednictwem Serwisu.
12. Klient korzystający z Serwisu jest zobowiązany do:
– korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu i dobrymi obyczajami,
niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
– korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie koniecznym do złożenia zamówienia,
– niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej.
13. Drukarnia DPI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków Regulaminu. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

§ 4. Składanie zamówień
1. Zamówienie Towaru polega na jego wyborze spośród dostępnych w Sklepie, a następnie skonfigurowaniu jego parametrów (ilość, właściwości, itd.) zgodnie z dostępnymi opcjami.
2. Każdy zamówiony Towar musi zostać indywidualnie skonfigurowany przez Klienta. Należy zapoznać się ze wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą Towaru.
3. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku skonfigurowany przez siebie Towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację Towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości Towaru zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru Towaru Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
4. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Serwisie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia adresu dostawy, sposobu dostawy, sposobu dokonania płatności za Towar. Po skompletowaniu wszystkich elementów zamówienia Klientowi zostanie przedstawione podsumowanie, w którym podane zostaną wszystkie parametry Towaru, łączna cena za Towar (wraz z kosztami dostawy, podatkami, opłatami itp.), przewidywany czas realizacji zamówienia. Jeżeli Klient wykonuje zamówienie bez rejestracji konta w Serwisie konieczne będzie podanie danych umożliwiających jego realizację takich jak np. oznaczenie klienta, adres klienta, adres do wysyłki, adres e-mail klienta.
5. Zamówiony Towar będzie dostarczony pod adres wskazany przy składaniu zamówienia.
6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Drukarni DPI. Po otrzymaniu zamówienia Drukarnia DPI weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu) oraz czy wykonanie Towaru jest możliwe.
7. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w Serwisie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
8. W przypadku stwierdzenia przez Drukarnię DPI, że zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub jego realizacja jest niemożliwa, Drukarnia DPI ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, informując o tym fakcie Klienta. Jeżeli Klient dokona płatności przed otrzymaniem informacji o przyjęciu zamówienia, o której mowa w ust. 9, Drukarnia DPI zwróci Klientowi wpłacone środki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Drukarnia DPI przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Drukarnię DPI informacji o przyjęciu zamówienia.

§ 5. Czas wykonania umowy i zapłata
1. Klient jest informowany o dokładnym czasie wykonania zamawianego Towaru przy składaniu zamówienia.
2. Płatności za nabyte w Serwisie przez Nabywcę Towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Serwisie oraz na zasadach określonych przez Drukarnię DPI.
3. Wszystkie ceny w Serwisie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawnych. Koszty dostawy Towaru do Nabywcy podane są odrębnie.
4. Klient składa zamówienie na Towary według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
5. Drukarnia DPI zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
6. Akceptując Regulamin Klient dokonujący nabycia Towaru wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Drukarnię DPI zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

§ 7. Dostawa
1. Dostawa Towarów następuje na adres wskazany przez Nabywcę. O sposobach dostawy, jej kosztach Klient informowany jest w trakcie zamówienia.
2. Drukarnia DPI nie odpowiada za niedostarczenie Towarów z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Drukarnia DPI umożliwi Nabywcy, w miarę możliwości odbiór Towarów ze wskazanego miejsca np. siedziby Drukarni DPI, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy Towarów.

§ 8. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Nabywca może składać Drukarni DPI reklamacje dotyczące Umowy.
2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie lub w formie pisemnej na adres Drukarni DPI podany w § 2 pkt 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę, adres, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, numer zamówienia, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie jej rozpatrzenia.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.

§ 9. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Klient może składać Drukarni DPI reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu lub innymi sprawami dotyczącymi świadczenia usługi drogą elektroniczną.
2. Reklamację można złożyć:
a) za pośrednictwem Serwisu logując się na swoje konto,
b) wypełniając formularz kontaktowy dostępny w Serwisie bez konieczności logowania na konto,
c) wysyłając e-mail na adres contact@tagatic.com.
3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę, adres, adres e-mail Klienta, opis problemu, w szczególności podanie daty i charakterystyki nieprawidłowości.
4. Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od momentu zgłoszenia. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie będzie możliwe, Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie jej rozpatrzenia.
5. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.

§ 10. Odpowiedzialność Drukarni DPI
1. W przypadku Towarów dopuszczalne są nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi jak również wynikające z innego formatu, jakości papieru, folii, materiału i powierzchni. Podobnie obraz oglądany na ekranie monitora może nieznacznie odbiegać kolorystycznie od obrazu wydrukowanego i wynika to z różnicy w sposobie prezentowania obrazu oraz ustawień wyświetlania obrazu w konkretnym urządzeniu. Tego typu odstępstwa nie są podstawą do składania reklamacji.
2. Do wykonania przez Drukarnię DPI Towarów wykorzystywane są materiały normalnie wykorzystywane w druku. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność Drukarni DPI obejmuje wyłącznie w normalną trwałości danych produktów.
3. Odpowiedzialność Drukarni DPI z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest wyłączona.
4. Odpowiedzialność Drukarni DPI obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą.
5. Odpowiedzialność Drukarni DPI ograniczona jest do wartości zamówienia.

§ 11. Prawa autorskie
1. Towary standardowe (niespersonalizowane przez Klienta) są objęte prawami autorskimi lub prawami własności przemysłowej.
2. Wraz z zawarciem Umowy Nabywcy zostaje jednocześnie udzielona przez Drukarnię DPI niewyłączna, nieograniczona terytorialnie licencja na czas oznaczony obejmująca korzystanie z Towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Zawarcie Umowy nie przenosi na Nabywcę praw autorskich majątkowych do utworu, na podstawie którego wykonano Towar.
4. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania Towaru w żadnej formie.
5. W sprawach nieuregulowanych w tym rozdziale stosuje się przepisy UPAPP lub UPWP.

§ 12. Przerwy techniczne
1. Drukarnia DPI nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
2. Drukarnia DPI zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych jego przeglądem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Drukarnia DPI zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej

§ 13. Przetwarzanie danych osobowych
1. Korzystając z Serwisu polegające m.in. na utworzeniu konta, składaniu zamówień, Klient podaje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do składania zamówień oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Drukarnię DPI, które wymagają podania danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest Drukarnia DPI.
3. W sprawach związanych z danymi osobowymi Klient może kontaktować się z Drukarnią DPI:
– poprzez pocztę elektroniczną na adres contact@tagatic.com,
– pisemnie na adres podany w § 2 pkt 1,
– telefonicznie pod numerem 71 70 70 912
4. Drukarnia DPI nie wyznaczyła inspektora ochrony danych.
5. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
6. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności pod adresem: tagatic.com/polityka-prywatnosci/

§ 14. Postanowienia końcowe
1. Drukarnia DPI zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisie i nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, UODO, USUDE, UPAPP, UPWP.
3. Prawem właściwym dla umowy oraz świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.
Wszelkie spory rozwiązywane będą polubownie. W sprawach roszczeń wynikłych w umowy lub świadczenia usług drogą elektroniczną właściwy będzie sąd powszechny oznaczony wg miejsca siedziby Drukarni DPI.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 20.09.2018r.